اولین سند الکترونیکی ازدواج صادر شد. در آینده نزدیک، صدور اسناد ازدواج به‌صورت الکترونیکی خواهد بود.

حذف اوراق بهادار از اسناد ازدواج، جلوگیری از جعل این اسناد، تصدیق اصالت سند الکترونیکی، دسترسی لحظه‌ای افراد ذی‌نفع به اسناد و ارسال برخط اعلامیه ازدواج به سازمان ثبت احوال از جمله مزایای الکترونیکی شدن اسناد ازدواج است.