معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران ضمن اشاره به چالش‌های دوران سالمندی و اینکه کشور وارد دوره سالمند آزاری شده است در این خصوص گفت: سالمندآزاری تنها به معنی تنبیه و آزار و اذیت سالمند نیست بلکه وقتی به شرایط زیستی، رفاهی، روحی، روانی، نظام سلامت و.. سالمند خدشه وارد شود، سالمند آزاری صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، دکتر یوسف رضایی با حضور در برنامه‌ای رادیویی افزود: در مسیر تغییرات جمعیتی متاسفانه سرعت زیادی در رابطه با تغییر فرهنگ و ارزش‌های کشور رخ داده و از زمانی که سالمندان در جامعه موثر بودند و نقش تربیتی در تربیت فرزندان و نقش رفع اختلافات را داشتند و چشم و چراغ خانواده‌ها محسوب می‌شدند، گذر کرده‌ایم.

رضایی گفت: با کوچک شدن خانواده‌ها جایگاه سالمندان نیز تنزل یافت و سالمندان دچار انزوا شدند و این انزوا موجب تحلیل جسمی و روحی سالمندان می‌شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران با تاکید بر ضرورت اهمیت آموزش و آمادگی برای زندگی در دوران میانسالی و احترام به سالمندان بیان کرد: مهارت احترام به قشر سالمند و مسئولیت پذیری باید از کودکی آغاز شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر بر اساس آمار، ۱۰ درصد جمعیت کشور سالمندان هستند که۵۰ درصد هزینه‌های نظام سلامت کشور به سالمندان اختصاص می‌یابد.

رضایی تصریح کرد: با توجه به روند افزایش جمعیت سالمندان کشور در ۲۰ سال آینده کل بودجه نظام سلامت کشور باید به سالمندان اختصاص یابد که این آمار برای برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور یک هشدار جدی محسوب می‌شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران افزود: در مورد سن سالمندی از ۴۰ تا ۶۰ سالگی دوره میانسالی و از ۶۰ تا ۷۵ سالگی دوره سالمند جوان، از ۷۵ تا ۹۰ سالگی دوره سالمند میان سال و از ۹۰ سال به بالا سالمندکهنسال نامیده می‌شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور برای سالمندی جمعیت کاری انجام نشده است و دستگاه‌های متولی تکلیف خود را با موضوع سالمندی جمعیت کشور مشخص نکرده‌اند بر ضرورت تشکیل شورای سالمندی تاکید و بیان کرد: باید دستگاه‌های متولی حوزه سالمندی تکلیف خود را با موضوع سالمندی قبل از اینکه تبدیل به ابر بحران شود مشخص کرده و برای رفاه، نظام سلامت، بیمه سالمندان و نیازهای ویژه این قشر تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی را در دستور کار قرار دهند.