B58a7d3368c94a969cff8990f8eef180

 این حرف که آدم‌ها
هر چه بیشتر همدیگر را بشناسند،
بیشتر همدیگر را دوست دارند
از آن دروغ های بزرگ است!

همیشه حقیقت های کوچک،

تبدیل به دروغ های بزرگ می‌شود...

‏پوست انداختن
کارلوس فوئنتس