4425899

برای اولین بار مجموعه قوانین حمایتی از بانوان در مجلس تصویب شد که در آن حمایت‌های حقوقی و اجتماعی جدید و مهمی از زنان طراحی شده و تلاش بر این بوده که مسئله این قشر از تمامی ابعاد ضروری در سه قالب پیشگیرانه، حمایتی و کیفری نگریسته شود.

این لایحه مهم که «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» نام دارد، دارای ۵۱ ماده است و بررسی آن در صحن مجلس امروز صورت گرفت و با رأی اکثر نمایندگان تصویب شد.

برخی ویژگی‌های این لایحه مهم به شرح ذیل است؛

تسهیل فرایند خروج زنان از کشور اعم از ورزشکاران، پژوهشگران و...

حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی

مجازات مردی که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع ورودش به خانه شود

جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و...

مجازات و انفصال از خدمت برای درخواست یا پیشنهاد کننده رابطه نامشروع با زن

تسهیل امور زنان در قوه قضائیه با توسعه و تقویت دفاتر زنان، امور خانواده و کودکان

مجازات مردی که علم به ازدواج اجباری زن با خود دارد

درمان رایگان زنان آسیب دیده فاقد تمکن مالی

اعطای تسهیلات کم بهره در جهت اشتغال زنان فاقد تمکن مالی

رسیدگی خارج از نوبت مراجع قضائی و انتظامی به جرایم آسیبی علیه زنان

حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه

تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان آسیب پذیر