9baca304643e4dad8e9f09a6a19baec1

بستن چشم‌هایت چیزی را تغییر نمی‌دهد ...!
هیچ چیز فقط به خاطر اینکه تو آنچه را دارد اتفاق می‌افتد نمی‌بینی ناپدید نمی‌شود ...
در حقیقت بار دیگری که چشم‌هایت را باز کنی اوضاع حتی خیلی بدتر خواهد بود ...
دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم این چنین است. چشم‌هایت را کاملا باز نگه دار. فقط یک ترسو چشم‌هایش را می‌بندد ...
بستن چشم‌هایت و گرفتن گوش‌هایت زمان را متوقف نمی‌کند ...!

کافکا در کرانه
هاروکی موراکامی