Da3610c8ab7f41ae826c0f26adc3461fاگر چیزی خوب پیش نمی‌رود 
فقط دو توضیح برای آن وجود دارد:
یا مقاومت شما آزموده می‌شود یا باید جهت خویش را تغییر دهید.


مکتوب
پائولو کوئیلو